Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση cookies.
Μάθε περισσότερα εδώ!

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Perfetti Van Melle SA», η οποία εδρεύει στον Δήμο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αττικής, επί της οδού ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 36, με ΑΦΜ 094073409 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κα. Κατερίνα Παπαζαχαρίου (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», ευρύτερα γνωστής ως “4 Wise Monkeys”, που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αριθμός 6 με ΑΦΜ 999797584 ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κο. Ευάγγελο Δαβιτίδη (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα “Mentos Pure Fresh” (εφεξής: «το Προϊόν»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «MENTOS FEVER» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.mentosfever.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).
1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι ανάδειξη μέσω κληρώσεως 25 νικητών , στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του του παρόντος υπό όρο 7 προβλεπόμενα δώρα.
1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τους Συμμετέχοντες.
1.4. Οι αναφορές στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, καθώς και οι αναφορές σε ένα γένος περιλαμβάνουν όλα τα γένη.
1.5. Οι επικεφαλίδες παρέχονται μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες ή «Εσείς»). Για τους Συμμετέχοντες από δέκα (10) έως και δεκατεσσάρων (14) ετών απαιτείται η ρητή συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.
2.3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.
2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 10 Ιουλίου 2017, ώρα 16:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Προγράμματος») έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Προγράμματος»).
3.2. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:
4.1.1. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα οπότε και εισάγεται στο περιβάλλον του Διαγωνισμού.
4.1.2. Στη συνέχεια εμφανίζεται μία εικόνα. Από κάτω εμφανίζεται το αρχικό γράμμα της λέξης που καλείται ο Συμμετέχων να μαντέψει βάσει της εικόνας, μαζί με την κατάληξη –mentos. Ο κάθε Συμμετέχων καλείται να συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά λέξεις. Σημειώνεται ότι ο κάθε Συμμετέχων μπορεί α) να πλοηγηθεί ανάμεσα στις εικόνες/λέξεις που καλείται να μαντέψει και β) να σώσει τις απαντήσεις του κάνοντας σχετική εγγραφή μέσω του λογαριασμού του στο facebook.
4.1.3. Σε περίπτωση που συμπληρώσει σωστά όλες τις λέξεις καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: α) Όνομα β) επίθετο, γ) διεύθυνση email δ) check box αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού και προαιρετικά ε) τηλέφωνο επικοινωνίας.
4.2. Με την ολοκλήρωση σωρευτικά των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
4.3. Σημειώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, συσκευασίες του Προϊόντος (γεύσεις fresh mint, lime mint, bubble fresh, spearmint) θα περιέχουν ειδικό ‘on pack sticker’, το οποίο όταν ο Συμμετέχων ή οποιοσδήποτε καταναλωτής το ξεκολλήσει θα βλέπει την απάντηση η οποία θα αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις ζητούμενες λέξεις.
4.4. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο .
5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί μία κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση»). Η Κλήρωση θα διεξαχθεί την 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
5.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στην σελίδα της Mentos στο Facebook ( https://www.facebook.com/MentosGreece/) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.
5.4. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4.1. ανωτέρω,
 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 5.2. ανωτέρω.

6. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
6.1. Οποιοσδήποτε από τους νικητές ή/και τους συμμετέχοντες , σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

 1. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των Αναλυτικών Όρων.
 2. Σε περίπτωση που είναι ανήλικος κάτω των δέκα (10) ετών.
 3. Σε περίπτωση που, εφόσον του ζητηθεί, δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
 4. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.
 5. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

6.2. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες ή /και τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και μετά την ανάδειξή του σε νικητή, και στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

7. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1. Η Κλήρωση θα αναδείξει εικοσιπέντε (25) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν τα εξής Δώρα αντίστοιχα:

 1. Ένα Apple iPhone 7 32GB
 2. Δύο Action Cam GoPro Hero5 Black wifi .
 3. Tρία Galaxy Tab E 3G 9.6’’
 4. Τέσσερις Camera Polaroid Instant Snap .
 5. Δεκαπέντε τσάντες με προϊόντα Mentos

7.2 Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον 2 επιλαχόντες για κάθε μία από τις ως άνω κατηγορίες δώρου.
7.3. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ
8.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους στη διεύθυνση email που θα δηλώσουν.
8.2. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του ως άνω email η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τη νικήτρια, τότε θα ενημερώνονται ο επιλαχών κ.ο.κ.
8.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα της Mentos στο Facebook
(https://www.facebook.com/MentosGreece/) και στο website www.mentosfever.gr
8.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα κατά τη χρήση του Δώρου.
8.6. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Χρήσης των cookies (Cookies Policy), καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
9.2. Η Διοργανώτρια συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας προσωπικά δεδομένα μόνο των Συμμετεχόντων υπό την προϋπόθεση: (α) ότι οι Χρήστες θα έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς Όρους Συμμετοχής, και (β) ότι οι εν λόγω Χρήστες είναι άνω των 10 ετών και έχουν λάβει τη σχετική συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση οι ασκούντες τη γονική μέριμνα ευθύνονται αποκλειστικά.

9.3. Συγκεκριμένα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
9.4. Οι Συμμετέχοντες κατανοούν ότι τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και συναινούν στη δημιουργία αρχείου, συλλογή, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ. των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια δύναται να τηρήσει αρχείο και να επεξεργάζεται τα ως άνω μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter) ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Συμμετέχοντες ή άλλως, εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ρητώς στην Εταιρεία ότι δεν επιθυμούν την αποστολή ανάλογων μηνυμάτων προωθητικής επικοινωνίας. Επίσης, η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί και διαθέτει σε τρίτους συνεργάτες αυτής που ενεργούν για λογαριασμό της τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας που προϋποθέτουν διαβίβαση των ως άνω δεδομένων των Συμμετεχόντων.
9.5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Διοργανώτριας, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και θα καταστρέφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού· η δε Διοργανώτρια δεν θα προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο Συμμετέχων χωρίς τη συγκατάθεση αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
9.6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των Συμμετεχόντων [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του Συμμετέχοντα. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του Συμμετέχοντα κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).http://
9.7. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Συμμετέχοντες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους. Εντούτοις, η μετάδοση των δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδεχομένως να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Έτσι, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το επίπεδο της ασφάλειας πληροί ή υπερβαίνει τις όποιες ειδικές προδιαγραφές. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων ή των υπηρεσιών, ούτε ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν. Κάθε μεταφορά γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα. Άμα τη λήψη των δεδομένων αυτών, η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
9.8. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.
9.9. Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της Διοργανώτριας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Διοργανώτρια και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους.
9.10. Οι χρήστες και οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Τ.Κ. 175 64. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω ανάρτησης στη σελίδα της Mentos στο facebook με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και οι Διαφημιστικές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και των Διαφημιστικών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
10.2. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση __________.
10.3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.